Názov projektu:       Zamestnanie a adaptácia UoZ v spoločnosti Financconsulting,

Kód projektu v ITMS2014+:    312031U149

Miesto realizácie projektu:    Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, mesto Šamorín

Výzva:                                           OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Operačný program:                  Ľudské zdroje

Prioritná os:                               Zamestnanosť

Špecifický cieľ:  Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu:    Poskytnúť 13 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu:   10/2019 – 09/2021

Cieľové skupiny:

1.   Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti

2.   Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti 

Hlavná aktivita projektu:    Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk

 

Do nášho tímu hľadáme osobnosti, ktoré sú ochotné pracovať s maximálnym nasadením a aby bola pre nich práca zároveň aj zábavou.

Ponuka pracovných miest:

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem. Údaje, ktoré nám poskytnete starostlivo posúdime a spracujeme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Ďakujeme za pochopenie.