Zmeny v roku 2023: Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Vypomáhanie rodinných príslušníkov pri prevádzke a obsluhe v podnikaní je pomerne bežným javom. Má firma povinnosť naviazať pracovnoprávny vzťah s rodinným príslušníkom? Existujú uplatniteľné výnimky? Prečítajte si, ako bude vyzerať zamestnávanie rodinných príslušníkov v roku 2023.

Nelegálne zamestnávanie má zásadný vplyv na trh práce a sociálny systém. Presnú definíciu, čo nelegálnou prácou je a nie je, upresňuje Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 v § 2a.

Nelegálna práca

Nelegálnou prácou rozumieme prácu vykonávanú fyzickou osobou, ktorá s firmou, spoločnosťou alebo podnikateľom nemá pracovnoprávny vzťah. Za nelegálnu prácu sa taktiež považuje využívanie závislej práce fyzickou osobou tretej krajiny, pričom na jej zamestnanie neboli splnené požiadavky.

Nelegálne zamestnávanie

V prípade nelegálneho zamestnávania ide o počin zo strany zamestnávateľa. Jednoducho povedané, fyzická osoba sa dopúšťa nelegálnej práce a zamestnávateľ nelegálneho zamestnávania.

Existuje výnimka z nelegálnej práce a zamestnávania pre rodinných príslušníkov?

Zákon č. 82/2005 Z. z. vymedzuje určité výnimky, kedy nastáva možnosť vypomáhať podnikateľom rodinnými príslušníkmi bez hrozby nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Tým pádom, medzi podnikateľom a rodinným príslušníkom nemusí dôjsť k uzatvoreniu pracovnoprávneho vzťahu.

Aké sú podmienky pre výnimku?

Rodinný príslušník je chápaný ako súrodenec alebo manžel/ka fyzickej osoby (podnikateľa/spoločníka v spoločnosti). Výnimku si môže zamestnávateľ uplatniť v prípade, že splní tieto podmienky:

  • Práca je vykonávaná pre podnikateľa/právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným (najviac s jedným spoločníkom).
  • Rodinný príslušník, ktorý prácu vykonáva musí byť dôchodkovo poistený, prípadne poberateľom dôchodku alebo žiakom či študentom do 26 rokov.

Aké zmeny nastanú v roku 2023?

Od 1.1. 2023 sa podľa novely zákona rozšíri výnimka na spoločnosť s ručením obmedzeným s najviac dvoma spoločníkmi, ktorí sú rodinnými príslušníkmi. V tom prípade bude môcť prácu vykonať súrodenec, prípadne manžel/manželka podnikateľa alebo spoločníkov s.r.o.

Do podmienok patrí aj fakt, že rodinný príslušník bude dôchodkovo poistený alebo bude poberateľom dôchodku. Ďalšou možnosťou je aj rodinný príslušník so štatútom žiaka alebo študenta do 26 rokov.

Aké sankcie bude môcť uložiť inšpektorát práce za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie?

Kontroly dodržiavania podmienok vykonávajú inšpektoráty práce. Pri vykonávaní nelegálnej práce vám hrozí pokuta vo výške 331 €.

Pri nelegálnom zamestnávaní môže uložiť inšpektorát práce pokuta vo výške od 2 000 € do 200 000 €.