Minimálna mzda v roku 2023

Minimálna mzda

Rok 2023 prichádza s mnohými zmenami. Jednou z nich je aj výška minimálnej mzdy, ktorá bude aktuálna od 1. januára. Zmeny sa budú týkať mesačnej, hodinovej, čistej mzdy a taktiež určenia podľa stupňov náročnosti. Prečítajte si o informáciách a údajoch, ktoré by vás mohli v budúcom roku zaujímať.

Minimálna mzda predstavuje najnižšiu možnú mzdu, ktorú majú povinnosť zamestnávatelia poskytovať svojim zamestnancom. Tá sa môže líšiť na základe úväzku, hodinovej sadzby a stupňa náročnosti vykonávanej práce. Najčastejšie býva určená pre celý štát, prípadne región, odvetvie alebo profesiu.

Určenie sumy minimálnej mzdy

O výške mzdy sa pravidelne každý rok dohadujú zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Presnú výšku určujú podľa zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa zástupcovia dohodnú do 15. júla, stanovená výška mzdy bude platná od 1. januára nasledujúceho roka. Ak dohoda nenastane, mzdu prehodnocuje Hospodárske a sociálna rada Slovenskej republiky do 31. augusta.

Minimálna mzda pre rok 2023

Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa dňa 14.7.2022 zhodli na finálnej minimálnej mzde pre nasledujúci rok 2023 vo výške 700 € pri odmeňovaní mesačnou mzdou. Výška minimálnej hodinovej mzdy pri pracovnom čase 40 hodín bude predstavovať 4,023 €. Stanovená minimálna mzda sa vzťahuje na 1. stupeň náročnosti práce.

Porovnanie minimálnej mzdy v predchádzajúcich rokoch

Prinášame vám stručný prehľad o výške minimálnej mzdy v rokoch 2020, 2021, 2022 a 2023 pre 1. stupeň náročnosti práce.

Prehľad minimálnych miezd na základe stupňa náročnosti

Každý zamestnávateľ má povinnosť určiť stupeň náročnosti pre poskytované pracovné miesto. Od stupňa sa následne odvíja výška minimálnej mzdy.

Čistá minimálna mzda a jej výpočet v roku 2023

Minimálna mzda v roku 2023 je uvádzaná ako hrubá mzda. Po odčítaní všetkých položiek vzniká čistá mzda, ktorá je následne vyplácaná zamestnancovi vždy k určitému dňu. Pozrite si prehľadnú tabuľku, ktorá ukazuje všetky odpočítateľné náležitosti a zobrazuje výslednú sumu.