Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022

Elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou

Rok 2022 prináša so sebou mnoho zmien a to aj v oblasti zákonov. Aktuálne parlament schválil novelu zákona č 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Novela zavádza v oblasti nemocenského poistenia elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré uľahčí život mnohým z nás.

Elektronizácia služieb a komunikácie Sociálnej poisťovne s občanom napreduje. Zavedením e-služieb uľahčuje riešenie situácií nie len poistencom, ale aj lekárom a zamestnávateľom.

Od 1. júna 2022 Sociálna poisťovňa zaviedla novú službu – elektronickú PN. Namiesto trávenia času na úradoch počas choroby, budete môcť jednoducho požiadať o nemocenskú dávku prostredníctvom e-služieb.

Ako to funguje?

Pri návšteve lekára, ktorý využíva elektronické služby, si občan vybaví všetko elektronicky. Náležitosti a informácie o práceneschopnosti občana odosiela lekár automaticky do NCZI. Informácie sú zároveň prístupne zamestnancovi, aj zamestnávateľovi. Následne sú údaje odoslané do Sociálnej poisťovne, preto občan nemusí osobitne žiadať o dávku nemocenské. Vystavenie ePN je považované za žiadosť o dávku a ďalšie papierové dokumenty nie sú potrebné. Celý systém funguje na efektívnej komunikácii medzi inštitúciami, kde nie je potrebné zasahovanie občana.

Ak má poistenec prístup do Elektronického účtu poistenca (EÚP) v elektronických službách Sociálnej poisťovne, má informácie o ePN, aj o stave vybavovania dávky. K dispozícii sú taktiež ďalšie možnosti – zmena pobytu počas práceneschopnosti, úprava spôsobu výplaty na iný účet, zrušenie žiadosti o dávku a podobne.

Elektronická PN z pohľadu zamestnávateľa

Sociálna poisťovňa oznamuje zamestnávateľovi vznik, trvanie, ukončenie práceneschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku a taktiež miesto pobytu. Zmeny v sociálnom poistení má zamestnávateľ k dispozícii od 1.6.2022.
Zamestnávateľ odošle Sociálnej poisťovni číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu, prípadne poskytne informáciu, že vypláca mzdu v hotovosti.
Prostredníctvom elektronického systému informuje Sociálnu poisťovňu o poslednom dni výkonu práce. Vykoná tak čo najskôr, ak predpokladá práceneschopnosť dlhšiu ako 10 dní. V prípade pracovného úrazu dané informácie odosiela zamestnávateľ čo najskôr, bez ohľadu na predpoklad dĺžky trvania.

Účinnosť elektronickej PN

Do systému elektronickej PN sa lekári budú zapájať dobrovoľne a postupne od 1. júna 2022 do 31. mája 2023. Následne budú elektronickú práceneschopnosť uznávať všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia. V pláne je do systému zapojiť od 1. januára 2024 aj lekárov-špecialistov a lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť.